Is het inzien van eigen zorggegevens (financieel) haalbaar?

Steeds meer patiënten willen over hun eigen gezondheidsgegevens beschikken. Inzicht in die gegevens, van bloeduitslagen tot correspondentie met een behandelend arts, geeft ze meer grip op hun gezondheid, is de gedachte.  • Beleidsmakers
  • Zorgpaden

Hoewel zorgaanbieders verplicht zijn om gezondheidsgegevens te verstrekken, is de informatie tot nog toe erg versnipperd en niet uitwisselbaar. Zo kunnen patiënten nog geen integraal overzicht van zorggegevens door verschillende zorgaanbieders krijgen. Aan Gupta werd de vraag gesteld of dit mogelijk wél gerealiseerd kan worden en hoe de bekostiging hiervan eruit zou zien.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Idealiter heeft een patiënt al zijn gezondheidsgegevens op één plek waar hij zelf regie over heeft: de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Op deze manier hoef je niet bij elk zorgaanbieder apart in te loggen om zorggegevens in te zien of zelf toe te voegen. Het MedMij-programma is erop gericht om de regels en randvoorwaarden op te stellen zodat zorgaanbieders op een veilige en eenduidige manier via een PGO gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen met patiënten. Hierdoor moet de veiligheid van gegevensuitwisseling gegarandeerd worden en wordt het mogelijk om zorggegevens van verschillende zorgverleners met elkaar te combineren en uit te wisselen.

Geen vanzelfsprekendheid

Het ontstaan van PGO’s binnen de regels en randvoorwaarden van MedMij is geen vanzelfsprekendheid. Verschillende partijen, waaronder zorgaanbieders en PGO-ontwikkelaars, moeten grote investeringen doen om PGO’s te realiseren en gegevens uit te wisselen. Voor deze partijen is het belangrijk inzicht te hebben in de toegevoegde waarde van PGO’s op korte en lange termijn. Ook is financiering nodig om deze partijen te stimuleren om gegevens te ontsluiten en PGO’s te ontwikkelen die zinvol zijn voor de patiënt.

Kosten-batenanalyse

Gupta heeft ten eerste een kosten-batenanalyse opgesteld. Aan de ene kant hebben we berekend welke kosten ermee gemoeid zijn om de gegevens op grote schaal te ontsluiten en welke kosten nodig zijn om PGO’s te ontwikkelen. Aan de andere kant hebben we gekeken welke baten PGO’s kunnen opleveren. Uit deze analyse bleek dat de baten veel groter zijn dan de kosten en het dus zinvol is om in PGO’s te investeren. De baten liggen echter bij andere partijen dan de kosten. Daarom is er een financieringsprikkel nodig om de partijen die kosten moeten maken te stimuleren. Als vervolg op de kosten-batenanalyse hebben we verschillende financieringsmodellen ontwikkeld, die de juiste prikkels leggen om PGO’s te realiseren.

Financieringsmodellen

Door helderheid te geven over de kosten en baten van PGO’s en bij welke partijen die vallen, konden partijen in het veld beter bepalen welke rol zij gaan innemen. De door ons ontwikkelde financieringsmodellen geven richting aan duurzame financiering, die zorgaanbieders en PGO-ontwikkelaars de zekerheid biedt die nodig is om te investeren. Het ontwikkelen van de modellen heeft ook een aantal fundamentele vragen blootgelegd, waarover nog geen beslissing is genomen. Op dit moment wordt daarom nog gewerkt met projectfinanciering om de eerste PGO’s op kleine schaal van de grond te krijgen. Parallel daaraan werkt MedMij aan het uitwerken van de gewenste duurzame financiering.

Taco Houwert

De ervaring van Taco Houwert

Het is fantastisch om een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van PGO’s.”

“De maatschappelijke relevantie van dit project was enorm. Het is fantastisch om een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van PGO’s waarmee patiënten straks op grote schaal op een veilige manier kunnen beschikken over hun eigen gezondheidsgegevens. Dat stelt hen in staat regie te nemen over hun eigen zorg en gezondheid. Het was en is nog steeds een complexe opgave om alle partijen die aan PGO’s moeten bijdragen op een lijn te krijgen en tot duurzame financiering te komen. Die uitdaging en complexiteit maakte het project extra fascinerend.”