Een nieuwe toekomstbestendige strategie voor Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen met beschermd wonen, opvang en begeleiding. Twee veranderingen in de GGZ – de financiering is recent van de centrale overheid naar gemeenten overgeheveld en de maatschappelijke visie verschuift van ‘zorg in de instelling’ naar ‘zorg in de samenleving’ – maakten het voor Kwintes noodzakelijk om een nieuwe strategie te ontwikkelen. Daarom formuleerden we samen een nieuwe strategie, die helpt om in deze veranderende omgeving invulling te geven aan de missie om een bijdrage te leveren aan een samenleving waarin mensen serieus genomen worden en het leven kunnen leiden dat bij hen past.  • Zorgaanbieders
  • Strategie

Kwintes heeft onder begeleiding van Gupta een strategie geformuleerd die gebaseerd is op drie pijlers:

  • Opbouw van een model voor 24/7 intensieve begeleiding in de wijk, als alternatief voor beschermd wonen, als stap richting een meer inclusieve samenleving
  • Vernieuwen van de intramurale zorg: gericht op het maximaal versterken van participatie en redzaamheid én zorgvuldige afbouw van het aantal plaatsen op de langere termijn.
  • Hervorming van de organisatie: meer lokaal organiseren van zorg en vereenvoudigen van de centrale ondersteuning.

De organisatie is aan de slag met de uitvoering van de strategie, zowel extern als intern. De visie op de toekomst en de daaruit volgende strategie wordt actief gedeeld met partners (gemeenten, andere zorgaanbieders en woningbouworganisaties). Ook intern gebeurt er veel: initiatieven en pilots voor bijvoorbeeld ongeplande ambulante zorg buiten kantooruren en de inzet van digitale zorg worden geëvalueerd en aangepast zodat ze organisatie-breed inzetbaar zijn. Bovendien worden interne processen en monitoringsinstrumenten herzien.

Kwintes Rvb Ineke Nog Bewerken

De ervaring van Ineke van Hooff

bestuurder Kwintes

Gupta doet wat ze belooft; je organisatie écht verder brengen.”

“Vanaf de start is het prettig samenwerken met de mensen van Gupta. Ze weten je vraag of knelpunt in een duidelijke probleemstelling te vertalen en daarbij een goed plan van aanpak te presenteren. Ook wat de financiën betreft, is het van meet af aan helder en daaraan wordt niet meer getornd. Gupta doet wat ze belooft; je organisatie écht verder brengen. En daarbij word je niet naar de mond gepraat; dat wat ook gezegd moet worden, komt aan bod. Die duidelijkheid en op vertrouwen gestoelde basis van samenwerken, straalde op onze medewerkers af die meededen aan het strategietraject. Zij waren ook positief over Gupta. Ik geloof dat ‘m dat ook in hun aanpak zit. Iedereen die de nieuwe strategie aangaat, is meegenomen in het proces. Zo krijg je een meer flexibele en toekomstbestendige strategie waarin je belangrijkste stakeholders, in ons geval gemeenten, medewerkers, Raad van Toezicht, ondernemings- en cliëntenraad, nog ruimte vinden voor hun (aan)deel. Dat is een manier die werkt én draagvlak creëert. Zodoende zie ik de implementatie van onze nieuwe strategie met veel vertrouwen tegemoet.”

Img Lissy Van De Laar

De ervaring van Lissy van de Laar

De betrokkenheid van de werkgroep in de totstandkoming van de strategie gaf het vertrouwen van voldoende draagvlak binnen de organisatie.”

"Tijdens het project werd mooi duidelijk hoe data en ervaringen uit de praktijk elkaar kunnen versterken. We zijn het project gestart met het verzamelen van een gedegen feitenbasis. Op basis van de zorgadministratie hebben we in kaart gebracht hoe de cliëntenpopulatie is opgebouwd; wat is de duur en de intensiteit van de zorg die mensen ontvangen? Met deze gegevens konden we onderbuikgevoelens en feiten scheiden en zo een zinnige discussie voeren. Om de ervaring en kennis van Kwintes optimaal te benutten, hebben we in dit project intensief samengewerkt met een werkgroep, het bestuur en werd afgestemd met de Raad van Toezicht. In de werkgroep waren verschillende onderdelen van de organisatie vertegenwoordigd: van Zorg, ICT en Kwaliteit tot de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De vertegenwoordiging van cliënten was van grote waarde voor het ontwikkelen van een realistische strategie. De betrokkenheid van de werkgroep bij de totstandkoming van de strategie gaf het vertrouwen van voldoende draagvlak binnen de organisatie.

Onze ervaring in andere vormen van zorg bleek ook waardevol in dit project. Hoe zijn bijvoorbeeld ouderenzorgorganisaties georganiseerd? Wat kunnen we leren van eerdere wetswijzigingen in de zorg, bijvoorbeeld de overheveling van huishoudelijke hulp van het zorgkantoor naar de gemeente? Welke innovaties uit andere delen van de zorg zijn mogelijk ook toepasbaar in de wereld van begeleiding?”

meer over Lissy